Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Zetberg s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu sigma-verifiers.com, vrátane kamennej predajne.

Predávajúci
Zetberg s.r.o.
Hlavná 20

040 01, Košice

IČO 51973472
DIČ 2120846288

IČ DPH SK2120846288

Email: predaj@sigma-verifiers.com
Telefón: 0910 212 313
Web: sigma-verifiers.com
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79, Košice 1 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 055/6220 781
Fax: 055/6224 547

Email: ke@soi.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovu adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod 3. Objednávanie.Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na portály predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3. Bezpečnosť a ochrana informácií - Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy, a to do doby, než písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním. Prevádzkovateľom je predávajúci uvedený v základných ustanoveniach týchto VOP. Osobné údaje budú spracúvané za účelom obchodných a marketingových potrieb predávajúceho, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných oznámení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov. Spracúvané budú osobné údaje uvedené v kúpnej zmluve (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, IČO, atď). Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné, kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Súhlas so spracovaním osobných údajov dáva kupujúci na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolaní súhlasu. Predávajúci sprístupní osobné údaje poskytnuté kupujúcim prepravcom povereným predávajúcim dodaním tovaru, a to v potrebnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvaní; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý stanoví ďalšie podmienky ako aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Kúpne zmluvy sú od ich uzatvorenia archivované, a to aj po ich naplnení a vo forme, v akej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výhradne predávajúci, prípadne subjekt poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti pre také sprístupnenie.

4. Dodacie podmienky

Tovar je zaslaný prepravnou službou. Cena prepravy začína od 7 EUR a sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky a adresy doručenia.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženej faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predaj@sigma-verifiers.com , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5. Objednanie tovaru

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Tato cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi: Osobne v prevádzke predávajúceho alebo z e-shopu, prípadne telefonicky.Objednávku môže kupujúci stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže tiež odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 3 pracovných dní od oznámenia stornovania na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Cena za tovar

Všetky ceny sú zmluvné a konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Na akciový tovar alebo zvýhodnené sety sa nevzťahujú žiadne iné zľavy.

7. Platba za tovar

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Platba je možná vopred bankovým prevodom alebo podľa individuálnej dohody. Platba v hotovosti je možná len do výšky 5.000 EUR.

8. Cena za dopravu

Doprava tovaru je zabezpečovaná prostredníctvom expresnej zásielkovej služby. Orientačná cena za dopravu sa vypočítava automaticky pri vyplnení objednávky. Výsledná cena za dopravu je vypočítaná pri potvrdení objednávky a závisí od celkovej hmotnosti a krajiny doručenia.

9. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie uvedenej v predchádzajúcej vete. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to e-mailom na adresu predaj@sigma-verifiers-com. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom.

Odstúpenie a tovar posielajte na adresu sídla predajcu: Zetberg s.r.o., Hlavná 20, Košice 040 01, Slovensko.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo tretej osobe poverenej predajcom na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu.Predávajúci odporúča tovar poistiť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielky na dobierku.Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Všetky platby prijaté od kupujúceho na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov predávajúci vráti bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to tým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Ak bola kúpna cena platená na dobierku, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu číslo účtu, na ktorý bude platba vrátená. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsobom doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, a to vo výške nevyhnutných opráv na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. c zákona 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

10. Záručné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý bude dodaný kupujúcemu bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, pokiaľ nebol dodaný aj záručný list. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku,
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začína plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS )

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma na riešenie alternatívneho riešenia sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

12. Prevádzková doba

Objednávky sú vybavované každý pracovný deň od 9:00 do 17:00.

13. Platnosť obchodných podmienok

Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto VOP platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Produkt bol pridaný do košíka

Nákupný košík

Nákupný košík je prázdny

{{item.name}} {{item.variant}}
{{item.qty}}
{{(item.qty || 0) * item.price.full | number:2}} €
{{item.name}} {{item.variant}}
{{item.qty}}
{{(item.qty || 0) * item.price.full | number:2}} €