Záruka a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Naša spoločnosť poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov na predávaný tovar. Všetky reklamácie sa zaväzujeme vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie, resp. doručenia reklamovaného tovaru do sídla našej spoločnosti. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko výrobcu, o čase, spôsobe a ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci ihneď informovaný.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra alebo z pošty na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • kópiu faktúry,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail)

Tovar zasielajte buď formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovarmusí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • prepätím, napr. pri údere blesku,
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..

Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty alebo kuriera). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na náklady predávajúceho na vami udanú adresu.